ชมรมอนุรักษ์นกและป่าไทย
ชมรมอนุรักษ์นกและป่าไทย เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ โดยการรวมกลุ่มของนิสิตคณะวนศาสตร์ในเวลานั้น และได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเป็นวิทยากรนำดูนก ศึกษาวิชาการเกี่ยวกับนกและป่าไม้ จนในที่สุดได้พัฒนาการทำงานออกมาสู่ในภาคประชาชน บุคคลทั่วไป โดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มนิสิต นักศึกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗
ความเป็นมาชมรมอนุรักษ์นกและป่าไทย
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ข่าว
บทความ
ชุมชนคนรักนก
วัตถุประสงค์ของชมรม
สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑ โดย ชมรมอนุรักษ์นกและป่าไทย แก้ไขล่าสุด ๑ มีนาคม ๒๕๕๑
ภาษาไทย English
๑. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักธรรมชาติ
๒. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์นกและป่าไทย
๓. เพื่อศึกษา วิจัยข้อมูลพื้นฐาน องค์ความรู้ และแนาวทางการอนุรักษ์นกป่าประจำถิ่นที่มีสถานภาพถูกคุกคามและใกล้สูญพันธ์
๔. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการอนุรักษ์นกและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้นกและชุมชนสามารถใช้ป่าร่วมกันได้อย่างยาวนานที่สุด
บันทึกการเดินทาง
กลับสู่ ThaiNEC