สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๕๓ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด สิงหาคม ๒๕๕๓
ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย
THAI NATURE EDUCATION CENTER

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพรผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันตก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น
สืบค้นเพิ่มเติม

ัเห็ดในประเทศไทย
ASCOMYCETES
@ Arthoniales
@ Diaporthales
@ Gyalectales
@ Helotiales
@ Hypocreales
@ Hysteriales
@ Lecanorales
@ Pezizales
@ Pleosporales
@ Sordariales
@ Xylariales
BASIDIOMYCETES
@ Agaricales
@ Auriculariales
@ Boletales
@ Cantharellales
@ Dacrymycetales
@ Hymenochaetales
@ Phallales
@ Polyporales
@ Russulales
@ Thelephorales
@ Tremellales

ห้องเรียนคนทำค่าย
เห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย
ประสิทธิ์ วงษ์พรม เรียบเรียง

 

เห็ดและราขนาดใหญ่
รวมบทความเกี่ยวกับเห็ดในไทย
@ เห็ดพิษในประเทศไทย
@ เห็ดเป็นยาสมุนไพรและรักษาโรค
@ เห็ดราขนาดใหญ่ในป่าชุมชนดงใหญ่
หนังสือประกอบการจำแนกเบื้องต้น
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ.๒๕๔๔.เห็ดและราในประเทศไทย.สำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,กรุงเทพ ฯ. ๒๖๘ น.
อนงค์ จันทร์ศรีกุลและคณะ.๒๕๕๑.ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย.สำนัก พิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรุงเทพฯ. ๕๑๔ น.
เกษม สร้อยทอง. ๒๕๓๗.เห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย.ศิริธรรม ออฟเซต, ๒๒๒ น.
Gerrit J. Keizer.1997.Encyclopedia of Fungi. Rebo Production,286 p.
ประสิทธิ์ วงษ์พรม เรียบเรียง
ลักษณะภายนอกของเห็ดราขนาดใหญ่ เกี่ยวกับราวิทยาเบื้องต้น
underconstruction
-