สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๕๓ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด มกราคม ๒๕๕๓
ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย
THAI NATURE EDUCATION CENTER

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพรผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันตก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น
กลุ่มรักธรรมชาติบ้านกองดิน KONGDIN NATURE CLUB
กลุ่มรักธรรมชาติบ้านกองดิน ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนเล็ก ๆ ของชาวบ้านกองดิน เริ่มต้นจากกลุ่มเยาวชน ครู ผู้รู้ชุมชน โดยได้รับคำแนะนำช่วยเหลือจากศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย ในการจัดกิจกรรม ปัจจุบันกลุ่มสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการศึกษาธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจุบันกลุ่มรักธรรมชาติบ้านกองดิน ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นคืนสภาพคลองกองดิน
เกี่ยวกับบ้านกองดิน จ.ระยอง
ห้องเรียนคนทำค่าย

กิจกรรมของกลุ่มรักธรรมชาติบ้านกองดินในระยะเริ่มต้น เน้นการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชน เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ดูนกเพื่อสำรวจนก ศึกษาพรรณไม้ป่าชายเลน ศึกษาภูมิปัญญาเรื่องลำคลอง เป็นต้น

กิจกรรมของกลุ่มรักธรรมชาติบ้านกองดิน

โครงการสืบทอดภูมิปัญญา สืบชะตาคลองกองดิน ได้รับทุนจาก สสส. ในการอนุรัีกษ์ฟื้นคืนสภาพคลองกองดิน ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับชุมชน ในการศึกษาภูมิปัญญาชุมชนในการอนุรักษ์คลองกองดิน โดยมีการจัดอบรมผู้นำเยาวชน และจัดค่ายเยาวชนในการถ่ายทอดภูมปัญญา ผ่านการปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน

กิจกรรม สืบทอดภูมิปัญญา สืบชะตาคลองกองดิน

์์
ค่ายเยาวชน สืบทอดภูมิปัญญา สืบชะตาคลองกองดิน
กลุ่มรักธรรมชาติบ้านกองดินขอเชิญได้จัดค่ายเยาวชน สืบทอดภูมิปัญญา สืบชะตาคลองกองดิน ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนวัดบ้านกองดิน ต.กองดิน อ. แกลง จ. ระยอง ในครั้งนี้มีเยาวชนจากโรงเรียนวัดกองดิน และโรงเรียนวัด สุขไพรวันเข้าร่วมกิจกรรม มีพี่เลี้ยงและวิทยากรจากศูนย์ธรรมชาติศึกษาประเทศไทย
เทศบาลตำบลกองดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน
เห็ดและราขนาดใหญ่
กิจกรรมธรรมชาติศึกษา
ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕


@ โครงการอบรมถอดรหัสป่า
@ โครงการยุววิจัยธรรมชาติวิทยา
@ Thailand Amateur Nature Explorer
@ โครงการพัฒนาผู้นำสื่อความหมาย ธรรมชาติ รุ่นที่ ๑
@ โครงการนักอนุกรมวิธานแมลงรุ่นเยาว์
@ โครงงานพัฒนาความสามารถด้านวิทยา ศาสตร์ ระดับเยาวชน
-