สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาประเทศไทย แก้ไขล่าสุด ธันวาคม ๒๕๕๒
ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย
THAI NATURE EDUCATION CENTER

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพร่ ผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันตก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น
ผลงานค่ายเยาวชน
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานกิจกรรมชุมชนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ค่ายวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๕ รร. จิตรลดา ณ อช. เขาใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๕๑ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนกว่า ๑๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายเยาวชนสืบทอดภูมิปัญญา สืบชะตาคลองกองดิน ณ บ้านกองดิน อ. แกลง จ. ระยอง ดำเนินการสองครั้ง โดยมีเยาวชนกลุ่มรักธรรมชาติกองดินร่วม กิจกรรม กว่า ๕๐ คน
ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. ต้น รร. วัดไผ่ตัน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีนักเรียนกว่า ๓๐๐ คนเข้าร่วมกิจกรรม เป็นค่ายแบบไป-กลับ
ค่ายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วงชั้นที่ ๒ รร. พิชญศึกษา ณ แม่น้ำเพชร อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี มีนักเรียนจำนวน ๑๒๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายเยาวชนล้านแสงหิ่งห้อย ร้อยรักเจ้าพระยา ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นคืนสภาพแม่น้ำลำคลอง ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ความหลากหลายของนกในพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่างกันในพื้นที่บ้านแม่แดดน้อย จ. เชียงใหม่ นำเสนอโปสเตอร์ในงานสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นงานวิจัยในโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการโดยชุมชนบ้านแม่แดดน้อย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ค่ายศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการชุมชนสีขาวต้านภัยยาเสพติด มีเยาวชนจากการเคหะแห่งชาติ สาขาสมุทรสาครเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บ้านกองดิน อ. แกลง จ.ระยอง สนับสนุนงบประมาณโดยเทศบาลตำบลกองดิน จ. ระยอง
การใช้ประโยชน์จากพืชป่าที่บ้านกองดิน อ.แกลง จ. ระยอง นำเสนอด้วยวาจาในงานประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทย ครั้งที่ ๑ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นงานวิจัยจากโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อจัดทำแผนจัดการโดยชุมชน
Biodiversity Education and Conservation through the participatory action research at Ban Kongdin, Rayong Province, Eastern Thailand, Poster presentation in International Conference on Society and University (ICSU) 2009: Roles for Community Strengthening. August 5-6,2009. Rambhai Barni Rajabhat University, Chantaburi,Thailand
โครงการ ล้านแสงหิ่งห้อย ร้อยรักเจ้าพระยา ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นคืนสภาพแม่น้ำลำคลอง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นคืนสภาพคลองบางน้ำผึ้งและริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีกลุ่มเยาวชน ประชาชน กลุ่มโฮมสเตย์บางน้ำผึ้งเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ สืบทอดภูมิปัญญา สืบชะตาคลองกองดิน ร่วมกับกลุ่มรักธรรมชาติบ้านกองดิน ต.กองดิน อ. แกลง จ. ระยอง ในฐานะทีมงานวิทยากรร่วมกับชุมชน เยาวชน ปราชญ์ชุมชน ในการดำเนินกิจกรรม โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑-๕๒
สำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อสื่อความหมาย ในป่าชุมชนดงแดง บ้านดงแดง อ. จตุรพักตร์พิมาน จ. ร้อยเอ็ด โดยได้รับเชิญจากมูลนิธิเยาวชนเพื่่อชนบท จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชนร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านดงแดง เพื่อกำหนดจุดสื่อความหมายในเส้นทาง
ดาวน์โหลดเอกสาร
ค่ายศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อช. เขาใหญ่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ในโครงการชุมชนสีขาวต้านภัยยาเสพติด การเคหะแห่งชาติ
ค่ายวัยใส เข้าใจสัตว์ป่า ในโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศ ธรรมชาติ พื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก โดยโรงงานยาสูบ ณ อช. เขาชะเมา-เขาวง จ. ระยอง
เห็ดและราขนาดใหญ่
ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูล อ.บ้านหมอ จ. สระบุรี ดำเนินการที่ค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน
-