สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๖๐ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด ตุลาคม ๒๕๖๐

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
Education Activities 2017

@ Wildlife Education #1
@ Young Naturalist
@ Amateur Nature Explorer
@ Nature Interpretation for Trainer
@ IPM in permaculture
@ Science Talent Youth Camp

ห้องเรียนธรรมชาติวิทยา
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพร่ ผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการถ้ำและเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น

บันทึกกิจกรรมค่ายเยาวชนย้อนหลัง
@ ค่ายสิ่งแวดล้อมโรงเรียนพิชญศึกษา
@ ค่ายวิทย์ โรงเรียนจิตรลดา
@ ค่ายสิ่งแวดล้อม เทศบาลกองดิน
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนวัดไผ่ตัน
@ ค่ายการเคหะแห่งชาติ สมุทรสาคร
@ ค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่า โรงงานยาสูบ
@ ค่ายสืบทอดภูมิปัญญา ฯ
@ ค่ายล้านแสงหิ่งห้อย ฯ
@ ค่ายเขาใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
@ ค่ายโครงงานวิทย์ ฯ รร.บ้านหมอฯ
@ ค่ายวิทย์ ฯ รร. มัธยมมีชัยพัฒนา
@ ค่ายวิทย์ รร. เทศบาลวัดดอนไก่ด
@ ค่ายรักษ์น้ำ รร.วัดสุขไพรวัน

ห้องเรียนคนทำค่าย

ค่ายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วงชั้นที่ ๒ รร. พิชญศึกษา ณ แม่น้ำเพชรบุรี อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี มีนักเรียนจำนวน ๑๒๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วย ดูนก ล่องน้ำเพชร นักสืบสายน้ำ กิจกรรมที่เด็ก ๆ ประทับใจมากที่สุดคือ กิจกรรมนักสืบสายน้ำ เพราะได้สนุกกับการเล่นน้ำ และล่องแก่งด้วยเรือยาง

โรงเรียนพิชญศึกษา ณ ลำน้ำเพชรบุรี อ.แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี
ค่ายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-