สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๖๐ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด มีนาคม ๒๕๖๐

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
บันทึกกิจกรรมค่ายเยาวชนย้อนหลัง
@ ค่ายโรงเรียนพิชญศึกษา
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนจิตรลดา
@ ค่ายเยาวชนบ้านกองดิน
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนวัดไผ่ตัน

@ ค่ายการเคหะแห่งชาติ สมุทรสาคร
@ ค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่า โรงงานยาสูบ
@ ค่ายสืบทอดภูมิปัญญา ฯ
@ ค่ายล้านแสงหิ่งห้อย ฯ
@ ค่ายเขาใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
@ ค่ายวิทย์ รร.มัธยมมีชัยพัฒนา
@ ค่ายวิทย์ รร. เทศบาลวัดดอนไก่ดี
@ ค่ายรักษ์น้ำ รร. วัดสุขไพรวัน
@ ค่ายวิทย์ รร. เบญจมราชรังสฤษดิ์
@ ค่ายเยาวชน สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
Education Activities 2017

@ Wildlife Education #1
@ Young Naturalist
@ Amateur Nature Explorer
@ Nature Interpretation for Trainer
@ IPM in permaculture
@ Science Talent Youth Camp

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพร่ ผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการถ้ำและเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น
ห้องเรียนคนทำค่าย

โครงการล้านแสงหิ่งห้อย ร้อยรักเจ้าพระยา ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการในการอนุรักษ์ฟื้นคืนสภาพแม่น้ำลำคลอง โดยมีเยาวชน นักเรียน ประชาชน กลุ่มท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ของตำบลบางน้ำผึ้ง เป็นกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมประกอบกอบด้วย การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศลำคลองและริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรวจวัดคุณภาพน้ำ เก็บขยะ เป็นต้น

โครงการล้านแสงหิ่งห้อย ร้อยรักเจ้าพระยา ณ ตำบลบางน้ำผึ้ง อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
เห็ดและราขนาดใหญ่
ห้องเรียนธรรมชาติวิทยา
-