สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๖๐ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด มกราคม ๒๕๖๐

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
Education Activities 2017

@ Wildlife Education #1
@ Young Naturalist
@ Amateur Nature Explorer
@ Nature Interpretation for Trainer
@ IPM in permaculture
@ Science Talent Youth Camp

ห้องเรียนธรรมชาติวิทยา
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพร่ ผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการถ้ำและเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น
บันทึกกิจกรรมค่ายเยาวชนย้อนหลัง
@ ค่ายสิ่งแวดล้อมโรงเรียนพิชญศึกษา
@ ค่ายวิทย์ โรงเรียนจิตรลดา
@ ค่ายสิ่งแวดล้อม เทศบาลกองดิน
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนวัดไผ่ตัน
@ ค่ายการเคหะแห่งชาติ สมุทรสาคร
@ ค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่า โรงงานยาสูบ
@ ค่ายสืบทอดภูมิปัญญา ฯ
@ ค่ายล้านแสงหิ่งห้อย ฯ
@ ค่ายเขาใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
@ ค่ายโครงงานวิทย์ ฯ รร.บ้านหมอฯ
@ ค่ายวิืทย์ ฯ รร.มัธยมมีชัยพัฒนา
@ ค่ายวิทย์ ฯ รร. เทศบาลวัดดอนไก่ดี
@ ค่ายรักษ์น้ำ รร. วัดสุขไพรวัน
ห้องเรียนคนทำค่าย

ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จตุจักร กรุงเทพ เป็นค่ายรูปแบบวันเดียว (day camp) โดยมีนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ ตั้งแต่ชั้น ม.๑ ถึง ม. ๓ กิจกรรมแบ่งเป็นฐานเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระของวิชาในแต่ละระดับชั้น โดยเน้นการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานที่ และเวลา เช่น ฐานนาฬิกาแดด ฐานความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น

ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดไผ่ตัน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพ ฯ
ค่ายวิทยาศาสตร์
-