สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๖๐ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด ธันวาคม ๒๕๖๐

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
Education Activities 2017

@ Wildlife Education #1
@ Young Naturalist
@ Amateur Nature Explorer
@ Nature Interpretation for Trainer
@ IPM in permaculture
@ Science Talent Youth Camp

ห้องเรียนธรรมชาติวิทยา
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพรผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการถ้ำและเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น

การบริการของศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย

การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ป็นการดำเนินให้แบบเบ็ดเสร็จในรูปแบบการจ้างเหมา ทั้งการจัดการและเนื้อหากิจกรรมให้ตรงกับวัตุประสงค์ของผู้จ้างที่สุด

ห้องเรียนคนทำค่าย
การให้บริการแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย
เป็นความสมัครใจของอาสาสมัครที่ยินดีให้ความช่วยเหลือ การติดต่อประสานงานต้องดำเนินการตั้งแต่เนิ่น เพราะอาจจะไม่ว่างหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ หน่วยงานที่จะี่สนใจจัดกิจกรรมควรติดต่อหรือจองล่วงหน้า
การให้บริการแบบดำเนินการร่วม
เป็นการให้บริการแบบร่วมกันคิด กำหนดเนื้อหา รูปแบบกิจกรรมเพื่อให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดมากที่สุด หรือเป็นการแบบแยกจัดการ เช่น โรงเรียนจัดการเรื่องอาหารและที่พัก ดูเด็ก ส่วนทางศูนย์จัดการเรื่องเนื้อหากิจกรรม วิทยากร และดำเนินกิจกรรม เป็นต้น
รูปแบบการให้บริการ
รับจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และจัดภูมิทัศน์ที่ตอบสนองการเรียนรู้ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านภูมิทัศน์และการ จัดสวน มีความเชี่ยวชาญด้านพรรณไม้ โดยเฉพาะพรรณไม้ป่าในประเทศไทย เช่น สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เป็นต้น
รับจัดกิจกรรมอบรมด้านธรรมชาติวิทยา ให้กับหน่วยงาน หรือบุคคลที่สนใจ เช่น การดูนก ศึกษาพรรณไม้ ผีเสื้อและแมลง ผู้นำกิจกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นต้น
รับจัดค่ายเยาวชนโดยมีเนื้อหากิจกรรมที่ ใช้ธรรมชาติเป็นสื่อหลักในการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือค่ายอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาด้านธรรมชาติวิทยา
รับเป็นวิทยากรนำเที่ยวธรรมชาติ ค่ายเยาวชน อบรม เช่น นำดูนก ศึกษาพรรณไม้ ระบบนิเวศป่าไม้ ดูผีเสื้อและศึกษาแมลง ท่องเที่ยวป่าตามสถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติในประเทศไทย
รับทำงานวิจัยด้านการสำรวจความหลาก หลายทางชีวภาพและประเมินผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับบุคคล หน่วยงาน หรือโครงการต่าง ๆ โดยนักวิจัยมืออาชีพทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เห็ดราขนาดใหญ่
โดยประสานงานติดต่อ ประสิทธิ์ วงษ์พรม โทร.๐๙๔-๔๘๗๕๙๔๐ ทุกเวลาหรืออีเมลล์ p_wongprom@hotmail.com
ตัวอย่างผลงาน
ตัวอย่างผลงาน
-