สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๕๓ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด มกราคม ๒๕๕๓

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
Education Activities 2017

@ Wildlife Education #1
@ Young Naturalist
@ Amateur Nature Explorer
@ Nature Interpretation for Trainer
@ IPM in permaculture
@ Science Talent Youth Camp

ห้องเรียนธรรมชาติวิทยา
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพร่ ผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการถ้ำและเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญา ของชุมชนบ้านกองดินจ. ระยอง เพื่อพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา และแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน
ห้องเรียนคนทำค่าย
โครงการศึกษาความหลากหลายทาง ชีวภาพใน ระบบนิเวศเกษตรภาคตะวันออก มีระยะเวลาดำเนินงาน ๕ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘


โครงการวิจัยเรื่อง การสำรวจสัตว์ไฟลัมมอลลัสกาในพื้นที่ชายฝั่ง ทะเลตะวัน ออกของไทย โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๓
โครงการวิจัยของศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย
โครงการวิจัยเรื่อง กีฏวิทยาพื้นบ้านในบ้านสร้างถ่อนอก ต.สร้างถ่อน้อย อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔
โครงการวิจัยเรื่อง การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพและ ผลกระทบ ในป่าทามหลังมีการสร้างเขื่อนและโครงการ ผันน้ำบ้าน สร้างถ่อนอก ต.สร้างถ่อน้อย อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ
โครงการศึกษาความหลากหลายของเห็ดและ ราขนาดใหญ่ใน ป่าดงใหญ่ ต. สร้างถ่อน้อย อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ มีระยะการดำเนินงาน ๑ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔
โครงการสำรวจความหลากหลายของชนิด พันธุ์หายาก และถูกคุกคาม ในระบบนิเวศเขาหินปูน ของพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
งานวิจัยที่นำเสนอและได้รับการตีพิมพ์ผลงาน
ประสิทธิ์ วงษ์พรม และ ภานลิน กลิ่นวงศ์. ๒๕๕๑. การใช้ประโยชน์จากพืชป่าที่บ้านกองดิน จ. ระยอง. เอกสารประชุมวิชาการพรรณพืชป่าระดับชาติ ครั้งที่ ๑. ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (กำลังจัดพิมพ์)
ประสิทธิ์ วงษ์พรม ๒๕๕๒. แมงมุมพิษในประเทศไทย.บทความหนังสือ พิษจากสัตว์และพืช สถานเสาวภา, สภากาชาดไทย. กรุงเทพ หน้า ๗๖-๘๘
Prasit Wongprom and Siriporn Tong-aree. 2002. A Preliminary survey on the  status of endangered birds and their habitats in Bala forest of Hala-bala    Wildlife Sanctury Narathiwat. BRT Zoology Group meeting, Chulalongkorn University.
Prasit Wongprom and Siriporn Thong- aree. 2003. Abundace ,occurance and distribution of rare birds in Bala forest, Narathiwat, Southern Thailand. Proceeding of BRT zoology symposium. Chulalongkorn University.
Siriporn Thong-aree and Prasit Wongprom. 2003. Ecology and estimate density of great argus ( Argusianus argus ) in Bala forest, Narathiwat, Southern Thailand. Abstract Volume. International Ornithology Congress, 117 pp.
Prasit Wongprom and Panalin Klinwong. 2009. Biodiversity Education and Conservation through the participatory action research at Ban Kongdin, Rayong Province, Eastern Thailand. in proceeding of International Conference on Society and University (ICSU) 2009: Roles for Community Strengthening. August 5-6,2009. Rambhai Barni Rajabhat University, Chantaburi,Thailand. 510:409 p.

ผลงานนำเสนอโปสเตอร์
ประสิทธิ์ วงษ์พรม และ อาภรณ์ พานทอง. ๒๕๕๒. การประเมินประชากรหิ่งห้อยโดยชุมชนมีส่วนร่วมที่บางน้ำผึ้ง จ. สมุทรปราการ. ประชุมวิชาการโครงการ BRT ประจำปี ๒๕๕๒ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จ. เชียงใหม่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
Prasit Wongprom. 2008. Firefly Knowledge Development at Communities in Central Thailand. International Symposium on “ Diversity and Conservation of Fireflies” in Celebration of HM Queen Sirikit ‘s 76 th Birthday. Queen Sirikit Botanic Garden, Chiangmai. Thailand ดาวน์โหลดเอกสาร
Prasit Wongprom and Kosol Charernsom. 2008. Taxonomy of  Gasteracanthine Spiders in Thailand. 13 th BRT meeting. Suratthani,Thailand
Prasit Wongprom and Panalin Klinwong. 2009. Biodiversity Education and Conservation through the participatory action research at Ban Kongdin, Rayong Province, Eastern Thailand. in proceeding of International Conference on Society and University (ICSU) 2009: Roles for Community Strengthening. August 5-6,2009. Rambhai Barni Rajabhat University, Chantaburi,Thailand. 510:409 p.
เห็ดและราขนาดใหญ
-