สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๕๔ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด พฤษภาคม ๒๕๕๔
English

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพรผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการถ้ำและเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น

ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย (ThaiNEC)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยนาย ประสิทธิ์ วงษ์พรม รวมกลุ่มนักสื่อความหมายธรรมชาติ นักศึกษาธรรมชาติ นักวิจัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้ความรู้เกี่ยวกับธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ ด้วยการใช้ธรรมชาติเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึก

การดำเนินงานและการติดต่อประสานงาน
การดำเนินงานแต่ละกิจกรรมอาศัยการประสานงานกับอาสาสมัคร ศูนย์มีหน้าที่รวบรวมอาสาสมัครและทีมงาน ตามความสามารถและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยประสานงานติดต่อ ประสิทธิ์ วงษ์พรม โทร.๐๙๔-๔๘๗๕๙๔๐ ทุกเวลาหรืออีเมลล์ p_wongprom@hotmail.com ในกรณีส่งจดหมายหรือพัสดุ ส่งได้ตามหน่วยประสานงาน ภูมิภาค คือ
ภาคกลาง ส่งมาที่หน่วยประสานงานศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย เลขที่ ๑๒/๑ ม. ๒ กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ๒๒๑๖๐
ภาคตะวันออก ส่งมาที่ เลขที่ ๑๒/๑ หมู่ ๒ ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ๒๒๑๖๐
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งมาที่ เลขที่ ๑๒๑/๑ หมู่ ๑๑ ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ๓๗๒๔๐

ห้องเรียนคนทำค่าย
วัตถุประสงค์ของศูนย์ธรรมชาติืศึกษาไทย
๑ . เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และกิจกรรมในการศึกษาธรรมชาติและธรรมชาติศึกษา
ของนักกิจกรรม นักวิจัย นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลอาชีพต่าง ๆ ที่สนใจและรักธรรมชาติ
๒. ให้บริการสังคมในการให้ความรู้ด้านการศึกษาธรรมชาติและธรรมชาติศึกษากับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนต่าง ๆ
๓. สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติอันเกิดจากมนุษย์
๔. ศึกษาและพัฒนาเทคนิคการให้ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยารวมถึงการรวบรวมความรู้ด้าน
ธรรมชาติวิทยาในประเทศไทย
เห็ดและราขนาดใหญ่
-