สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๖๐ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาประเทศไทย แก้ไขล่าสุด ธันวาคม ๒๕๖๐

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
Education Activities 2017

@ Wildlife Education #1
@ Young Naturalist
@ Amateur Nature Explorer
@ Nature Interpretation for Trainer
@ IPM in permaculture
@ Science Talent Youth Camp

ห้องเรียนธรรมชาติวิทยา
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพรผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการถ้ำและเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น
Natural History Museum
The Natural History Museum
The Smithsonian Institute
The American Natural History Museum
Thailand Natural History Museum

ห้องเรียนคนทำค่าย
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์และศึกษาตัวอย่าง
Aboretum & Garden (พิพิธภัณฑ์มีชีวิต)
รวบรวมพันธุ์ไม้ในรูปแบบสวนรุกขชาติ เพื่อการศึกษา มุ่งเน้นพรรณไม้ป่าที่สำคัญในธรรมชาติและชุมชนใช้ประโยชน์


พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ศูนย์ธรรมชาติศึกษาประเทศไทย
จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมตัวอย่างสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติ อุปกรณ์และเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติของ ชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย เพื่อการศึกษา เผยแพร่ และจัดแสดง รวมทั้งการจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
Zoological Collection
พิพิธภัณฑ์สัตว์ รวบรวมตัวอย่างสัตว์ต่าง ๆ และชิ้นส่วนของสัตว์ เช่น เปลือกหอย เขาสัตว์ ขน เป็นต้น
Fossil and Geological Collection
รวบรวมตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ หิน แร่ และตัวอย่างทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้อง
เแนวทางการดำเนินงาน
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการให้การศึกษาด้านธรรมชาติวิทยา ผสมผสานองค์ความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาชุมชน ในการรวมตัวอย่าง มรดกทางธรรมชาติ และการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและ ความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Mycological Museum
รวบรวมตัวอย่างเห็ดและราขนาดใหญในลักษณะเก็บพันธุกรรมโดยแช่แข็งและดีเอ็นเอ
รายการตัวอย่างที่มีในปัจจุบัน
บทความน่ารู้จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน
เช่น อุปกรณ์ในการล่าสัตว์ อุปกรณ์ที่ผลิตจากธรรมชาติโดยตรง ฯลฯ
เห็ดและราขนาดใหญ่
-