สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๖๐ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด มีนาคม ๒๕๖๐

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
Education Activities 2017

@ Wildlife Education #1
@ Young Naturalist
@ Amateur Nature Explorer
@ Nature Interpretation for Trainer
@ IPM in permaculture
@ Science Talent Youth Camp

๓-๔กพ. ๒๕๖๐ วิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ณ สวนแสงตะวัน บางคนที จ. สมุทรสงคราม
๑-๒ กพ. ๒๕๖๐ ไร่วมลงพื้นที่โครงการป่ารักน้ำในพระราชดำริฯ ณ จังหวัดสกลนคร ร่วมวางแผนงานวิจัยความหลากหลาย ทางชีวภาพและแนวทางการพัฒนาชุมชน
๑๕-๑๗ กพ. ๒๕๖๐ วิทยากรค่ายศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวรรณสว่างจิต ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ. นครราชสีมา
๒๔-๓๐ ม.ค. ๒๕๖๐ ร่วมถ่ายทำสารคดีป่าไม้และถ้ำกับทีมงานโทรทัศน์ประเทศญี่ปุ่น ณ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู จ.กาญจนบุรี
English
๙-๑๐ กพ. ๒๕๖๐ วิทยากรค่ายศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล บ้านหมี่ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จ. สระบุรี

กิจกรรมเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๐

@ ค่ายวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ รร.เบญจมราชูทิศ ปัตตานี ณ ลำป่ารีสอร์ท จ.พัทลุง ๖-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
@ สำรวจสังคมพืชในโครงการป่ารักษ์น้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับม.เกษตรสกลนคร ๑๓-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
@ สำรวจแมลงและแมงมุมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ป่าตำบลสนามไชย จ.จันทบุรี
๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐
@/ ทริปศึกษาป่าดงดิบชื้นแบบมาลายัน ๑๓-๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ป่าฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส
@ สำรวจถ้ำภาคกลาง ๑๗-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
@ งานบุญผลไม้ ร่วมใจรักษ์ป่าชายเลน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
@ Permaculture: การจัดการนิเวศเกษตรเพื่อชีวิตและความยั่งยืน
ครั้งที่ ๑ ณ สวนเกษตรอินทรีย์ จันทบุรี ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพร่ ผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการถ้ำและเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น
ห้องเรียนค่ายเยาวชน
บันทึกกิจกรรมเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เห็ดและราขนาดใหญ่
มุมสาระความรู้ กล้วยไม้ เฟิน ไม้ยืนต้น ไม้เลื้อย หญ้า เห็ดราขนาดใหญ่ มอส ไลเคน สาหร่าย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก นก แมลง แมงมุม แมงป่อง กิ้งกือ ไส้เดือน ปลา หอยแห่งท้องทะเล หอยน้ำจืด หอยทากบก ปู กุ้งและกั้ง ป่าไม้เมืองไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาวะโลกร้อน สึนามิ
ห้องเรียนธรรมชาติวิทยา
บันทึกการเดินทางย้อนหลัง
นกกระจอกใหญ่ งานแต่งงานและเหล่าแมลง
บันทึกนกจากเขาสอยดาว

บันทึกจากต้นหว้าในช่วงเวลาปิดเทอมร้อน
ขีดความสามารถรองรับด้านสัตว์ป่า
แนวทางวนเกษตรที่บ้านกุเตอร์โก

เห็ดกินได้ในป่าชุมชนดงใหญ่กับวันวาร
สำรวจและเรียนรู้โฮย่ากับผู้เชี่ยวชาญ
บันทึกจากประชุมเชิงปฏิบัติการเขาหินปูน
บการสำรวจของนักสำรวจธรรมชาติรุ่นเยาว
ประชุมสรุปผลงานโครงการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง
-