สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๖๐ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด มกราคม ๒๕๖๐

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาต
Education Activities 2017

@ Wildlife Education #1
@ Young Naturalist
@ Amateur Nature Explorer
@ Nature Interpretation for Trainer
@ IPM in permaculture
@ Science Talent Youth Camp

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพรผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการถ้ำและเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น
วารสารธรรมชาติศึกษาไทย

 

บทความวิชาการและสาระความรู้
@ การสำรวจสัตว์ป่าเพื่อประเมินขีดความสามารถด้านการรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ....ประสิทธิ์ วงษ์พรม
@ สถานีสื่อความหมายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนบ้านดงแดง อ.จตุรพักตร์พิมาน จ. ร้อยเอ็ด ...ประสิทธิ์ วงษ์พรม
@ แนวทางการจัดการระบบวนเกษตรเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและแก้ไขปัญหาความยากจนในบ้านกุเตอร์โก ต.สามหมื่น อ. แม่ระมาด จ. ตาก.ประสิทธิ์ วงษ์พรม. พิพัฒน์ เกตุดี และ รักษา สุนินทบูรณ์ ...๒๕๕๓

ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่สนใจเผยแพร่บทความ สารคดี เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา ผ่านเวบไซต์ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย ส่งต้นฉบับมาที่ คุณ ประสิทธิ์ วงษ์พรม ที่ p_wongprom @ hotmail.com เพื่อจะทำการส่งให้ทางคณะกรรมการในแต่ละสาขาพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนำเผยแพร่ต่อไป
เห็ดและราขนาดใหญ่
บทความจากศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย
บันทึกกิจกรรมค่ายเยาวชนย้อนหลัง
@ ค่ายโรงเรียนพิชญศึกษา
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนจิตรลดา
@ ค่ายเยาวชนบ้านกองดิน
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนวัดไผ่ตัน

@ ค่ายการเคหะแห่งชาติ สมุทรสาคร
@ ค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่า โรงงานยาสูบ
@ ค่ายสืบทอดภูมิปัญญา ฯ
@ ค่ายล้านแสงหิ่งห้อย ฯ
@ ค่ายเขาใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
@ ค่ายวิทย์ รร.มัธยมมีชัยพัฒนา
@ ค่ายวิทย์ รร. เทศบาลวัดดอนไก่ดี
@ ค่ายรักษ์น้ำ รร. วัดสุขไพรวัน
@ ค่ายวิทย์ รร.เบญจมราชรังสฤษดิ์
@ ค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม เพื่อชีวิต
บันทึกการเดินทางย้อนหลัง
นกกระจอกใหญ่ งานแต่งงานและเหล่าแมลง
บันทึกนกจากเขาสอยดาว

บันทึกจากต้นหว้าในช่วงเวลาปิดเทอมร้อน
ขีดความสามารถรองรับด้านสัตว์ป่า
แนวทางวนเกษตรที่บ้านกุเตอร์โก

เห็ดกินได้ในป่าชุมชนดงใหญ่กับวันวาร
บันทึกจากผ้าป่าสามัคคีที่บ้านกุเตอร์โก
จากผ้าป่าสามัคคีสู่งานวิจัยในบ้านกุเตอร์โก
สำรวจและเรียนรู้โฮย่ากับผู้เชี่ยวชาญ
บันทึกจากประชุมเชิงปฏิบัติการเขาหินปูน
การสำรวจของนักสำรวจธรรมชาติรุ่นเยาว
ประชุมสรุปผลงานโครงการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง
-