สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด ธันวาคม ๒๕๕๒
ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย
THAI NATURE EDUCATION CENTER

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพรผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันตก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น

กรรมการศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย
หัวหน้าศูนย์ฯ
นายประสิทธิ์ วงษ์พรม
เลขานุการศูนย์ฯ
นางสาวภาวิดา จันทะบุรม
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวศศิธร สำโรงแสง
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นายนิรันดร์ กองไผ่กลาง
เจ้าหน้าที่วิชาการ-วิจัย
นายเสถียร สง่าแรง
นางสาวสมพร คำชมภู
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม
นางพรทิพย์ ฝอยวารี
นางสาววราพร โพธิสาร
กรรมการ
นายสมเพ็ชร์ บุญนิตย์
นายทองสา ทองหนองยาง
นายจักรพงษ์ กิ่งวงศา
นางสาวโชติรส สรรเสริญ
นางสาวยุวดี ไชยพร
นางสาวภานลิน กลิ่นวงศ์
นางสาวแววมณี แพทสูงเนิน


ห้องเรียนคนทำค่าย
อาสาสมัครศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย
อาสาสมัครพี่เลี้ยงค่ายและกิจกรรม
นางสาวสุธาสินี สาสูง
นางสาวช่อผกา วิจิตรตระกูลชัย
นางสาวกุลกานต ์แก้วเก้า
นายทรงวิทย์ ดีสีใส
นายพรเศรษฐ์ เขียวศิริ
นายเรืองวิทย์ วังคีรี
อาสาสมัครวิชาการ-วิจัย

นายประสิทธิ์ วงษ์พรม
นางสาวภานลิน กลิ่นวงศ์


การสมัครเป็นอาสาสมัคร ท่านที่สนใจสมัครเป็นอาสมัครต่าง ๆ โดยการสมัครตามแบบฟอร์ม แล้วมาที่
หน่วยประสานงานศูนย์ศึกษาธรรมชาติไทย
เลขที่ ๑๓/๑ ซ.พหลโยธิน ๔๗ ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
จากนั้นรอการติดต่อกลับเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหรือฝึกงานก่อน จึงจะได้รับการพิจารณา
จัดตามประเภทที่เหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของท่าน เมื่อท่านได้เป็นอาสมัครจะได้เข้าร่วม
กิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและยังมีค่าตอบแทนตามความเหมาะสม
สนใจสมัครเป็นอาสาสมัครกับเราได้ตลอดเวลา โดยส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายมาที่ p_wongprom@hotmail.com โทร. ๐๘๗-๑๖๒๘๓๐๕ ดาวน์โหลดใบสมัคร
แนะนำอาสาสมัครของศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย
ห้องเรียนธรรมชาติวิทยา
-