สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๖๐ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด มีนาคม ๒๕๖๐

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
Education Activities 2017

@ Wildlife Education #1
@ Young Naturalist
@ Amateur Nature Explorer
@ Nature Interpretation for Trainer
@ IPM in permaculture
@ Science Talent Youth Camp

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพร่ ผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการถ้ำและเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น
บันทึกกิจกรรมค่ายเยาวชนย้อนหลัง
@ ค่ายโรงเรียนพิชญศึกษา
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนจิตรลดา
@ ค่ายเยาวชนบ้านกองดิน
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนวัดไผ่ตัน

@ ค่ายการเคหะแห่งชาติ สมุทรสาคร
@ ค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่า โรงงานยาสูบ
@ ค่ายสืบทอดภูมิปัญญา ฯ
@ ค่ายล้านแสงหิ่งห้อย ฯ
@ ค่ายเขาใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
@ ค่ายรักษ์น้ำ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
@ ค่ายวิทย์ รร.เบญจมราชรังสฤษดิ์
@ ค่ายวิทย์ รร. มีชัยพัฒนา บุรีรัมย
@ ค่ายเยาวชน สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
@ ค่ายโครงงานวิทย์ รร.บ้านหมอพัฒนา
@ ค่ายวิทย์ รร.เทศบาลวัดดอนไก่ดี
ห้องเรียนคนทำค่าย
อาสาสมัครศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓
เห็ดและราขนาดใหญ่
นิรันดร์ กองไผ่กลาง (อ๋อ)
อดีตนักกิจกรรมชมรมอนุรักษ์ ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ม. เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรนำดูนกหลายค่าย และผู้ประสานงานโครงการล้าน แสงหิ่งห้อย ร้อยรักเจ้าพระยา เคยทำงานเป็นนักภูมิทัศน์ ของบริษัท เคยูแลนด์สเคป จำกัด ปัจจุบันเป็นนักจัดสวนอิสระ
เสถียร สง่าแรง (ไม้)
อาสาสมัครวิจัย-วิชาการ จบจากคณะวนศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ เคยทำงานวิจัยด้านสัตว์ป่าที่สถานี วิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว จ. เชียงใหม่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ. ชลบุรี ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งนักวิชา
การป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ภานลิน กลิ่นวงศ์ (ว่อน)
จบจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน อดีตสมาชิกชมอนุรักษ์ ฯ ปัจจุบันรับราชการครูโรงเรียนวัด สุขไพรวัน ต.กองดิน อ. แกลง จ.ระยอง เป็นอาสาสมัครวิทยากรค่ายหลายครั้ง และเป็นประธานกลุ่มรักษ์ธรรมชาติ กองดิน ดำเนินโครงการสืบทอดภูมิปัญญา สืบชะตาคลองกองดิน ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
ยุวดี ไชยพร (ยุ)
จบจากคณะวนศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ บางเขน นักกิจกรรมชมรมอนุรักษ์นกและ ป่าไทย เคยทำงานด้วนความหลากหลาย ทางชีวภาพ ปัจจุบันทำงานด้านสวน พฤษศาสตร์ ณ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากรค่ายเยาวชนให้กับอุท ยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และอีกหลายกิจกรรม
พรทิพย์ ฝอยวารี (แต๋ว)
จบจากคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เคยทำงานด้านอุทยานและนันทนาการ เป็นวิทยากรค่ายฝึกอบรม ณ อช.เขาใหญ่ ปัจจุบันเป็นนักวิชาการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นวิทยากรค่ายให้กับศูนย์ ฯ หลายค่าย
วราพร โพธิสาร (ติ๋ม)
จบปริญญาตรีจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำงานด้านอุทยานและนันทนาการ ณ อช.เขาใหญ่ ปัจจุบันเป็นนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้ และสำนักงานความหลากหลาย ทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ เป็นอาสาสมัครให้กับค่ายเยาวชนหลายครั้ง
ภาวิดา จันทะบุรม (นก)
จบด้านสัตว์ป่า จากคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นักกิจกรรมนำดูนกให้กับชมรม อนุรักษ์นกและป่าไทย และเป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่สถานีวิจัย สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ปัจจุบันทำงานที่ส่วนวิจัยสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นอาสาสมัครวิทยากรหลายครั้ง และหลายกิจกรรม

รัชนี โชคเจริญ (โจ)
จบปริญญาตรีคณะวนศาสตร์ ปัจจุบันศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้าน สัตว์ป่าและสนใจเรื่องช้าง เคยเป็นอาสาสมัครในโครงการสืบทอด ภูมิปัญญา สืบชะตาคลองกองดิน

ทองสา ทองหนองยาง (น้อย) จบจากวนศาสตร์ อดีตประธานชมรมรักษ์ช้างไทย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมด้าน อุทยานและนันทนาการ ปัจจุบันเป็นนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้

นันทวดี วงศ์มาดิษฐ์ (นัน) จบจากคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน มีความเชี่ยวชาญด้านพรรณไม้ ปัจจุบันทำงานที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นวิทยากรอาสาให้กับค่ายเยาวชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลกองดิน และอีกหลายกิจกรรม

ช่อผกา วิจิตรตระกูลชัย (เก๋)
นิสิตคณะวนศาสตร์ปีสุดท้าย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้นำกิจกรรมหลายกิจกรรม มีความสามารถในการนำดูนกและ สัตว์ป่า เป็นวิทยากรโครงการล้านแสงหิ่งห้อย ร้อยรักเจ้า พระยา ค่ายสืบทอดภูมิปัญญา สืบชะตาคลองกองดิน เป็นต้น
โชติรส สรรเสริญ (นิ่ม )
จบจากคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏจันทร์เกษม เป็นวิทยากรประจำให้กับค่ายวิทยา ศาสตร์ รร.สวนจิตรลดา ณ อช.เขาใหญ่ ปัจจุบันรับราชการครู ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
กุลกานต์ แก้วเก้า (กุล)
นิสิตคณะวนศาสตร์ปีสุดท้าย ม.เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอาสาให้กับศูนย์ธรรม ชาติศึกษาไทยหลายโครงการ เช่น โครงการล้านแสงหิ่งห้อยร้อยรักเจ้า พระยา ค่ายสืบทอดภูมิปัญญา สืบชะตาคลองกองดิน เป็นต้น
สมเพ็ชร บุญนิตย์ (หมวด)
เคยทำงานที่ศูนย์ฝึกอบรม และวิจัยด้านอุทยานแห่งชาติและ
นันทนาการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ฝ่ายป้องกันและปราบปราม สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ที่ ๒ ชลบุรี

สมพร คำชมภู(โก้)
จบปริญญาตรีจากคณะวนศาสตร์ และปริญญาโทด้านพฤษศาสตร์ จากม.ศิลปากร เคยค้นพบพืชวงศ์กระดังงานชนิด ใหม่ของโลก ปัจจุบันทำงานเป็นนักวิชาการปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นอาสาสมัครวิทยากร ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ รร.บ้านหมอพัฒนานุกูล

บุบผา เพชรัตน์ (กุ้ง)
จบปริญญาเอกม.สงขลานครินทร์มีความ
เชี่ยวด้านนิเวศวิทยาแมงมุมปัจจุบันเป็น
อาจารย์ประจำม.ธรรมศาสตร์ รังสิต

จักรพงษ์ กิ่งวงศา(เปาโล) จบคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เคยทำงานศูนย์วิจัยการจัดการอุทยาน แห่งชาติและนันทนาการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปัจจุบันเป็นนักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

พรหมพร ผลภิญโญ (เนย)
นักกิจกรรมชมรมคนส้รางป่า ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย คณะวนศาสตร์ ด้านสัตว์ป่า เป็นผู้ประสานงานวิทยากรหลาย
ค่าย และเป็นวิทยากรค่ายวัยใส เข้าใจสัตว์ป่า
อาณัติ พงษ์วัน (แอ๊ด)
นักกิจกรรมสันทนาการและวิชาการ ชมรมคนสร้างป่า ม.เกษตรศาสตร์ นิสิตปีสุดท้าย ด้านการนันทนาการและการจัดการ อุทยานคณะวนศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ มีความสามารถด้านนำกิจกรรม สันทนาการ เป็นวิทยากรอาสาหลายค่าย เช่น ค่ายวัยใสเข้าใจสัตว์ป่า ค่ายวิทยาศาสตร์ รร. มีชัยพัฒนา ค่ายวิทยาศาสตร์รร.เทศบาลวัดดอนไก่ดี
อุเทน ภูมรินทร์ (ทอม)
นิสิตปริญญาโทคณวนศาสตร์
และเจ้าหน้าที่สมาคมอนุรักษ์
นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

ห้องเรียนธรรมชาติวิทยา
-