สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๖๐ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด มีนาคม ๒๕๖๐

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
Education Activities 2017

@ Wildlife Education #1
@ Young Naturalist
@ Amateur Nature Explorer
@ Nature Interpretation for Trainer
@ IPM in permaculture
@ Science Talent Youth Camp

ห้องเรียนธรรมชาติวิทยา
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพร่ ผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการถ้ำและเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น
บันทึกกิจกรรมค่ายเยาวชนย้อนหลัง
@ ค่ายโรงเรียนพิชญศึกษา
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนจิตรลดา
@ ค่ายเยาวชนบ้านกองดิน
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนวัดไผ่ตัน

@ ค่ายการเคหะแห่งชาติ สมุทรสาคร
@ ค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่า โรงงานยาสูบ
@ ค่ายสืบทอดภูมิปัญญา ฯ
@ ค่ายล้านแสงหิ่งห้อย ฯ
@ ค่ายเขาใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
@ ค่ายโครงงานฯ รร.บ้านหมอพัฒนาฯ
@ ค่ายวิทย์ รร.เทศบาลวัดดอนไก่ดี
@ ค่ายรักษ์น้ำ รร.วัดสุขไพรวัน
ห้องเรียนคนทำค่าย
กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ จำนวน ๖๒ คนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีครูจำนวน ๖๒ คนให้การดูแล และมีพี่ ๆ วิทยากรจากศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทยจำนวน ๗ คนให้ความรู้ในค่ายครั้งนี้ กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนสำรวจธรรมชาติและส่วนกิจกรรมทดลอง โดยกิจกรรมสำรวจธรรมชาติจัดกิจกรรมแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ มีการแบ่งกลุ่มสำรวจสิ่งมีชีวิตในบริเวณโรงเรียนตามหัวข้อที่จับสลากได้ ประกอบด้วย พันธุ์พืช สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แมลง เห็ดรา นก ในกระบวนการสำรวจได้สอดแทรกเนื้อหาต่าง ๆ เช่น การจำแนกสิ่งมีชีวิต ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต การเก็บตัวอย่างมาศึกษา เป็นต้น ส่วนฐานกิจกรรมทดลองประกอบด้วย ฐานพลังงานแสงอาทิตย์ ฐานปุ๋ยชีวภาพ ฐานนิเวศวิทยาและสิ่งมีชีวิต ฐานก๊าซชีวภาพ ฐานตรวจสอบธาตุอาหารในดิน ฐานค้นคว้าผ่านworld wide web ซึ่งฐานต่าง ๆ จัดกิจกรรมให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและแนวทางการสอนของโรงเรียน
๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๓
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เห็ดและราขนาดใหญ่
ร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมที่นี่

นอกจากนี้เช้าวันแรกของการจัดกิจกรรม ได้จัดให้มีฐานเรียนรู้ฝึกทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์และคุณสมบัติของนักวิท ยาศาสตร์อีกด้วย

ฅนไทบ้าน : รายงาน
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

กิจกรรมสำรวจพันธุ์พืช เป็นกิจกรรมที่ให้เข้าใจโครงสร้างและลักษณะของพืช โดยเฉพาะพืชดอก การจำแนกพันธุ์พืช การเก็บตัวอย่างและจัดทำพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ป่าที่พบในโรงเรียน เช่น เฉียงพร้านางแอ มะพอก กระทุ่มนา เป็นต้น
กิจกรรมสำรวจสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยไม่พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในระหว่างทำกิจกรรม ส่วนสัตว์เลื้อยคลานพบ จิ้งจกหางหนาม จิ้งเหลนบ้าน งูลายสอ และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก พบ คางคกบ้าน ปาดบ้าน อึ่งข้างดำ อึ่งน้ำเต้า เป็นต้น ในการสอนเน้นประโยชน์และบทบาทในระบบนิเวศและทำให้นักเรียนเข้าใจชีวิตสัตว์ ไม่มีความกลัวหรือรังเกียจสัตว์เหล่านี้ โดยให้นักเรียนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมสำรวจสิ่งมีชีวิตในน้ำ เพื่อให้เข้าใจระบบนิเวศน้ำ การใช้สัตว์น้ำบ่งช้ีคุณภาพน้ำ

กิจกรรมแสดงละครในยามค่ำคืน เพื่อให้ฝึกการแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมและ สะท้อนความเข้าใจหรือสิ่งที่ได้รับจากค่าย

คณะวิทยากร
นายประสิทธิ์ วงษ์พรม (พี่ตุ๊)
นายอาณัติ พงษ์วัน (พี่แอ๊ด)
นายกีรติ เพิ่มชื่น (พี่บอม)
นายภูรินทร์ สขรีไพศาล (พี่ฟิล์ม)
นางสาวภานลิน กลิ่นวงศ์ (พี่ว่อน)
นางสาวพรหมพร ผลภิญโญ (พี่เนย)
นางสาววรรณาภรณ์ คงอินใหญ่ (พี่ลูกหยี)

กิจกรรมสำรวจเห็ดและราขนาดใหญ่ เน้นให้รู้จักการเก็บตัวอย่างเห็ดและการจำแนกเห็ด รวมทั้งชีวิตของรา ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์โดยสปอร์ และมีบทบาทเป็นผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้พบเห็ดหลายชนิด เช่น เห็ดตีนตุ๊กแก เห็ดขี้วัว เห็ดขอนม่วง เห็ดเนื้อร่วน เห็ดดอกหมึก เป็นต้น
กิจกรรมสำรวจแมลง จัดทั้งกิจกรรมกลางวันและกลางคืน เพื่อให้เห็นวิธีการศึกษา เก็บตัวอย่าง และการจัดรูปร่างแมลง บทบาทของแมลงในระบบนิเวศ โดยมีตัวอย่างแมลงที่ทำการจัดรูปร่างแต่ละกลุ่มมาประกอบในการสอนด้วย แมลงที่พบมีความหลากหลายและมากมาย เช่น ผีเสื้อกลางวัน ผีเสื้อกลางคืน ด้วงหนวดยาว เป็นต้น
กิจกรรมสำรวจธรรมชาติ

โปรดติดตามดาวโหลดรายงานการ สำรวจความหลากหลายทาง ชีวภาพเพื่อการจัดกิจกรรมค่าย วิทยาศาสตร์และสื่อความหมาย ธรรมชาติในพื้นที่โรงเรียนมัธยม มีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

กิจกรรมดูนกและสำรวจนก เป็นกิจกรรมที่ฝึกการสังเกตและ จดจำได้เป็นอย่างดี เนื่องจากนกในธรรมชาติไม่เกาะนาน ๆ ให้เห็น ผู้ดูนกจำเป็นต้องจำรายละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลในการจำแนกให้ถูกต้อง นกที่พบเช่น นกปรอดหัวสีเขม่า นกเขาชวา นกเขาใหญ่ นกจาบคาเล็ก นกกระจอกบ้าน เป็นต้น นกที่พบเป็นนกประจำถิ่น และพบนกไม่มากนักเนื่องจากฝนตกฟ้า ครึ้มในช่วงจัดกิจกรรม
ประเมินผลการจัดกิจกรรมและ การใหความรู้ ของวิทยากร จากการประเมินของนักเรียนทั้งหมด ๖๒ คน พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเต็ม ๑๐ คะเเนน ได้ ๙.๔๕ คะแนน ซึ่งแบ่งเป็นคะแนนในส่วนต่าง ๆ พบว่าความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจ กรรมได้ ๘.๖๔ คะแนน ความประทับใจในวิทยากรได้ ๙.๙๑ คะแนน ความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากค่ายนี้ได้ ๙.๒๒ คะแนน ความเหมาะสมของเนื้อหาในการจัดกิจกรรม ได้ ๙.๕๓ คะแนน และความสนุกที่ได้รับจากค่ายได้ ๙.๙๖ คะแนน อย่างไรก็ตามในการประเมินตนเองของคณะ วิทยากร พบว่าการจัดสรรเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ ละฐาน ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร
-