สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๕๓ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด มิถุนายน ๒๕๕๓
ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย
THAI NATURE EDUCATION CENTER

@ บันทึกกิจกรรม

@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพร่ ผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันตก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น
บันทึกกิจกรรมค่ายเยาวชนย้อนหลัง
@ ค่ายโรงเรียนพิชญศึกษา
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนจิตรลดา
@ ค่ายเยาวชนบ้านกองดิน
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนวัดไผ่ตัน

@ ค่ายการเคหะแห่งชาติ สมุทรสาคร
@ ค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่า โรงงานยาสูบ
@ ค่ายสืบทอดภูมิปัญญา ฯ
@ ค่ายล้านแสงหิ่งห้อย ฯ
@ ค่ายเขาใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
@ ค่ายวิทย์ รร.มัธยมมีชัยพัฒนา
@ ค่ายวิทย์ รร. เทศบาลวัดดอนไก่ดี
@ ค่ายรักษ์น้ำ รร. วัดสุขไพรวัน
@ ค่ายวิทย์ รร.เบญจมราชรังสฤษดิ์
ห้องเรียนคนทำค่าย
ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทยร่วมกับโรงเรียนสุขไพรวัน ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดทำโครงการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๒ คน และมีคณะทำงานดำเนินการประกอบด้วยที่ปรึกษาโครงการ  นายณรงค์ วิริยะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขไพรวัน
คณะกรรมการดำเนินงาน
นายประสิทธิ์ วงษ์พรม     หัวหน้าโครงการ
นางสาวภานลิน กลิ่นวงศ์  เลขานุการโครงการ
นางสาวจันทนา เจริญผล  กรรมการ
นางสาวประจบ ทีวงษ์      กรรมการ
นางณัชนภัสค์ แป้นแก้ว   กรรมการ
นางสาวเสาวณีย์ พิมพ์ดี   กรรมการ
นายประสิทธิ์ มุ่งหาผล     กรรมการ
โดยความร่วมมือของโรงเรียนสุขไพรวันและศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย
โครงการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม
ภาพ :ขณะสอนการค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเลคทรอนิก ในเครือข่ายสายใยแมงมุม
เห็ดและราขนาดใหญ่
โครงการนี้คาดหวังให้นักเรียนเป้าหมายเรียนรู้ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ และเพิ่มความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีผลการเรียนในสาระวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น กิจกรรมประกอบด้วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยโครงงาน โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะแบ่งกลุ่มกันกลุ่มละ ๓ คน จากนั้นคิดหัวข้อโครงงานจากปัญหาที่พบในชุมชน จากนั้นค้นคว้าข้อมูล และดำเนินงาน โดยมีพี่ ๆ อาสาสมัครจากศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทยเป็นพี่เลี้ยง และมีนายประสิทธิ์ วงษ์พรม เป็นผู้สอนหลัก และทำหน้าที่ประสานผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ เมื่อได้หัวข้อโครงงานจึงทำการดำเนินการ โดยการสอนจะดำเนินไปแบบควบคู่ทั้งการสอนเนื้อหาตามสาระวิชา ของหลักสูตรและการสอนการทำ วิจัยเบื้องต้น รวมทั้งความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้ทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีที่สามารถนำไป ใช้ได้จริง นอกจากนี้ยังได้ฝึกการนำเสนอผลงานเมื่อทำการทดลองเสร็จสิ้น เช่น การตีพิมพ์ผลงาน การนำเสนอปากเปล่า การทำโปสเตอร์ เป็นต้น โครงการนี้มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการสองปี ในปีแรกมีจุดมุ่งหมายสร้างกลุ่มนักเรียนที่สนใจจริง และประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ ซึ่งเป็นการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจเข้าโครงการปีที่สองต่อไป
ภาพ:วิทยากรกำลังสาธิตการอัดพรรณไม้และการเย็บตัวอย่างไว้บนกระดาษ เพื่อเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์พืชชุมชน
ภาพขวา : ฝึกหัดเย็บพรรณไม้ตัวอย่างกับกระดาษ
ภาพ : อีกกลุ่มกำลังอัดพรรณไม้ตัวอย่างในแผงอัดพรรณไม้
ภาพ :
วิทยากรกำลังสาธิตการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ เพื่อทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
ร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมที่นี่
นกกะเต็นน้อย : รายงาน
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เอกสารรายละเอียดโครงการ

กิจกรรมธรรมชาติศึกษา
ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔


@ โครงการอบรมถอดรหัสป่า
@ โครงการยุววิจัยธรรมชาติวิทยา
@ โครงการนักสำรวจธรรมชาติรุ่นเยาว์
@ โครงการพัฒนาผู้นำสื่อความหมาย ธรรมชาติ รุ่นที่ ๑
@ โครงการนักอนุกรมวิธานแมลงรุ่นเยาว์
@ โครงการพัฒนาความสามารถด้านวิทยา ศาสตร์ ระดับมัธยมต้น
มุมสาระความรู้ กล้วยไม้ เฟิน ไม้ยืนต้น ไม้เลื้อย หญ้า เห็ดราขนาดใหญ่ มอส ไลเคน สาหร่าย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก นก แมลง แมงมุม แมงป่อง กิ้งกือ ไส้เดือน ปลา หอยแห่งท้องทะเล หอยน้ำจืด หอยทากบก ปู กุ้งและกั้ง ป่าไม้เมืองไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาวะโลกร้อน สึนามิ
หยาดสะอาง ( Chirita tublosa Craib) พรรณไม้หายากที่พบทั่วไปในพื้นที่เขาหินปูน ของเขาถ้ำ ซึ่งพบในระหว่างการสำรวจ นอกจากนี้ยังพบพรรณไม้หายากอีกหลายชนิด เช่น โมกราชินี เทียนเขาหินปูน เป็นต้น
ห้องเรียนธรรมชาติวิทยา
ดาวโหลดเอกสารความรู้
@ ปูทะเล
@ พรรณไม้สมุนไพร
@ ผักผลไม้พื้นบ้าน
@ ลิงแสม
@ การสำรวจและเก็บตัวอย่างพรรณไม้
@ แนวทางการเขียนรายงานโครงงาน
@ การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ
@ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
พรรณไม้สกุล begonia ที่พบในเขาถ้ำ
บันทึกการเดินทางย้อนหลัง
นกกระจอกใหญ่ งานแต่งงานและเหล่าแมลง
บันทึกนกจากเขาสอยดาว

บันทึกจากต้นหว้าในช่วงเวลาปิดเทอมร้อน
ขีดความสามารถรองรับด้านสัตว์ป่า
แนวทางวนเกษตรที่บ้านกุเตอร์โก

เห็ดกินได้ในป่าชุมชนดงใหญ่กับวันวาร
สำรวจและเรียนรู้โฮย่ากับผู้เชี่ยวชาญ
บันทึกจากประชุมเชิงปฏิบัติการเขาหินปูน
บการสำรวจของนักสำรวจธรรมชาติรุ่นเยาว
ประชุมสรุปผลงานโครงการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง
-